Kids Camp ( 6-12 years Old)

หมวดหมู่: HOME

 Kids Camp ( 6-12 years Old) คลิกเพื่อดูผลงาน

   1. Weekend Camp (One Day Camp)

              แคมป์ภาษาอังกฤษ ในวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ ที่จัดตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและเพื่อนใหม่ๆ ที่ได้เจอ สร้างแรงบันดาลใจและสนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง

ตัวอย่างสถานที่จัดกิจกรรมที่ผ่านมา

  • Bangkok Sea Life
  • Siam Serpentarium
  • Farm de Lek
  • นาครูธานี
  • ไร่ปลูกรัก
  • Science Museum
  • Mini Murrah Farm
  • ฟาร์มหมอปอ
  • เมืองมัลลิกา
  • เมืองโบราณ

2. Overnight / Holidays Camp (2-7 Days) 

              แคมป์ภาษาอังกฤษแบบค้างคืนช่วงวันหยุดของน้องๆ เพื่อเตรียมความพร้อม และส่งเสริมให้ได้ฝึกภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริง ได้สัมผัสกับวิถีชีวิต
ภาษาและวัฒนธรรม บนพื้นฐานความปลอดภัยสูง ด้วยการดูแลจากบุคลากรเจ้าของภาษา (Native Speaker) และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและดูแลเด็กได้เป็นอย่างดีเพื่อเน้นการสร้างทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน การทำงานเป็นทีม และกระตุ้นความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในสถานที่ใหม่ๆ
นอกห้องเรียนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้น้องๆ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง อยู่ร่วมกับผู้อื่น และใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมในการหาประสบการณ์ใหม่ๆ ได้อย่างสนุกสนานและได้ความรู้

 

24 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 2896 ครั้ง

Engine by shopup.com